กิจกรรมวัด ทั้งหมด

เสร็จพิธี บรรพชาสามเณร แล้ว วัดธรรมงคล และโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล ขออนุโมทนา กับคณะเจ้าภาพ ทุกท่านด้วยเทอญ

9 กรกฎาคม 2016 579 Views
เสร็จพิธี บรรพชาสามเณร แล้ว วัดธรรมงคล และโรงเรียนพระปร […]

พิธีถวายปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

12 มกราคม 2016 733 Views
พิธีถวายปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปร […]

สวดเจริญชัยมงคลคาถา และพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เป็นประธานในการจุดเทียนชัย เพื่อเป็นสัญญาณในการเริ่มงานสวดลักขีบวชชีหมื่นคนปี พ.ศ. ๒๕๕๙

8 มกราคม 2016 1,165 Views
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙) เจ้า […]