เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ ธ. แต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาส

เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ (ธรรมยุต) แต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฏร์ เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ (ธรรมยุต) มีคำสั่ง ที่ จค-สป. ๐๗/๒๕๖๑ มีคำสั่ง ที่ จค-สป. ๐๘/๒๕๖๑ มีคำสั่ง ที่ จค-สป. ๐๙/๒๕๖๑ แต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฏร์ แต่งตั้งให้ พระครูสมุห์ พรมมา ธมฺมวโร ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดธรมมมงคล ต.บางจาก อ.พระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร ฝ่ายการศึกษา แต่งตั้งให้ พระครูธรรมธร จันทร์ กุสลจิตฺโต ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดธรมมมงคล ต.บางจาก อ.พระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร ฝ่ายการเผยแผ่ แต่งตั้งให้ พระครูใบฎีกา สานิตย์ อภิสาโร ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดธรมมมงคล ต.บางจาก อ.พระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร ฝ่ายการสาธารณสงเคราะห์ โดยเมื่อบ่ายที่ผ่านมา (๒๗ ธันวาคม ๖๑) พระครูสมุห์ พรมมา ธมฺมวโร พระครูธรรมธร จันทร์ กุสลจิตฺโต และ พระครูใบฎีกา สานิตย์ อภิสาโร ได้เดินทางไปยังวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เพื่อรับใบตราตั้งตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ จากพระเทพสังวรญาณ (เจ้าคณะ กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ) ธ. ขอให้ท่านถึงความเจริญงอกงามในพระพุทธศาสนา ตลอดกาลนานเทอญ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ ธ. แต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาส