หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก แสดงพระธรรมเทศนา 06/01/2562

หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย จ.อุดรธานี แสดงพระธรรมเทศนา ณ ปะรำพิธี งานสวดลักขีบวชชีหมื่นคน ครั้งที่ 61 06/01/62 เวลา 21.00 น.

สมาธิไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใด เป็นของมาแต่โบราณกาล หลวงปู่ท่านนำสมาธิไปเผยแพร่กับชาวตะวันตก เป็นสิ่งที่ดีเยี่ยม… วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่ง เวลานี้หลวงปู่ท่านเปิดสอนสมาธิภายใต้สถาบันพลังจิตตานุภาพ ซึ่งมีคนมาเรียนเป็นจำนวนมาก ที่ท่านสอนเป็นพลังสมาธิ ในฐานะเราเป็นลูกหลานทั้งหลาย ก็ได้นำประสบการณ์ที่ได้รับมาสั่งสอน หลวงพ่อได้เห็นหลวงปู่อายุ ๙๙ ปี หลวงปู่เป็นพ่อของหลวงพ่อได้สบายเลย ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่น ได้เผยแพร่คำสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปยังต่างประเทศ และในประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับกันถ้วนหน้า ขอให้พวกเราทุกท่านนั่งสมาธิ อย่างที่หลวงพ่อท่านเทศน์เมื่อสักครู่ ว่า “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” และเล่าเรื่องพระอัสสชิเกี่ยวกับเรื่องของเหตุ เรื่องต่างๆ เกิดที่ไหน เกิดที่เหตุ ก็ต้องระงับที่เหตุ “เรื่องทั้งหลายเกิดจากเหตุ” พระอัสสชิก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบัน ถ้าสรุปแล้วหลักธรรมคำสอนของพุทธะนั้นอยู่ที่ใจ ปล่อยวางก็อยู่ที่ใจ อย่างที่หลวงปู่ได้ยกเมื่อสักครู่… อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องสันตติมหาอำมาตย์ พระเจ้าปเสนทิโกศลได้ประทานรางวัล เมื่อได้สุรานารีเป็นรางวัล ก็เมา พอหายเมา ก็ไม่มีใครแก้ความโศกของตัวเองได้ จึงนึกถึงพระพุทธเจ้า และได้ไปกราบพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าจะร้องไห้ไปทำไม เสียใจไปก็เท่านั้น พระองค์จึงทรงแสดงอริยสัจ ๔ และได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ แล้วจึงได้ขอปรินิพพาน ก่อนปรินิพพาน ได้แสดงธรรมเรื่องบุพกรรมของตนเองให้พระพุทธองค์และศาสนิกชนฟัง จากนั้นท่านเหาะขึ้นไปบนอากาศ แล้วใช้เตโชกสิณ ใช้ไฟเผาร่างกายของตนเอง อัฐิธาตุก็ตกลงมา พระพุทธองค์ได้ให้นำผ้าขาวมารับ แล้วนำไปบรรจุในเจดีย์ นี่คือประเด็นที่หลวงปู่ยกเมื่อสักครู่ แสดงให้เห็นว่าความจำของท่านเป็นเลิศ เป็นสิ่งที่ท่านสั่งสอนบอกกล่าวเราไว้… หลักธรรมคำสอนของพุทธะ ถ้าตั้งใจฟัง ก็รู้ เข้าใจ และปล่อยวาง แล้วได้สำเร็จมรรคผล หลักธรรมคำสอนเป็นของกลาง จะเป็นองค์ใดก็ได้สั่งสอน หากเราเข้าใจ ก็บรรเทาความสงสัยได้ จิตใจก็จะได้รับความสงบ ได้รับความผ่องใส สรุปคือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟัง ได้รับการศึกษาก่อน จึงสำเร็จได้… หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา เป็นธรรมชาติ ใครมีปัญญาก็นำมาใช้… การบำเพ็ญเพียรของพระองค์ใช้เวลา ๖ ปี กว่าจะสำเร็จ พระองค์ตั้งกายตรง ดำรงสติเฉพาะหน้า นี่คือกรรมฐานของบรมครู หายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้า หายใจออกรู้ว่าหายใจออก สรุปคือมีสติสัมปัชชัญญะ รู้ลมหายใจเข้า รู้ลมหายใจออก นี่คือกรรมฐานของพุทธะ พระองค์เกิดฌานขึ้นมา นี่คือความเป็นมาของพุทธะ จากนั้นพระองค์มองดูแต่ละดวงวิญญาณ ว่าสิ่งที่พึงปรารถนามาอย่างไร สรุปคือมาจากกรรมดีและกรรมชั่ว ใครทำแต่กรรมดี กรรมดีก็ตามสนอง ใครทำกรรมชั่ว เกิดมาก็บ้าใบ้เสียจิต นี่คือกรรมเก่า กรรมคือการกระทำของแต่ละคน ซึ่งสืบเนื่องให้ผลในภายภาคหน้า การที่เราภาวนา เรากำหนดแบบพระพุทธเจ้า หลวงปู่มั่นท่านบอกว่ามันหลงได้ง่าย ท่านจึงให้สำทับด้วยพุทโธด้วย ท่านสอนให้กำหนดให้มี “พุทโธ” ในใจ… หากมีความสงบแล้ว ท่านไม่ได้ให้หยุดเพียงแค่นั้น เมื่อจิตใจนิ่งแล้ว ให้นำมาพิจารณาทางปัญญา คือดำเนินวิปัสสนา ซึ่งจะเป็นปัญญาที่แท้จริง… ท่านให้พิจารณากัมมัฏฐาน ๕ ให้พิจารณาช้าๆ ให้เห็นตามความเป็นจริง พิจารณาหลายๆ ครั้ง ว่าร่างกายของคนเราเป็นอย่างนี้จริงหรือไม่ จิตใจที่ผ่านสมาธิแล้ว ก็จะเห็นตามความเป็นจริง…

 

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก แสดงพระธรรมเทศนา 06/01/2562