หมายกำหนดการพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ระหว่างวันที่ 15 – 17 และ 19 – 20 ธันวาคม 2558

 

หมายกำหนดการพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ระหว่างวันที่ 15 – 17 และ 19 – 20 ธันวาคม 2558

sangkaracha_dec2015_sch_Page_1
sangkaracha_dec2015_sch_Page_2
wat_sche
wat_sche2

                                                                                                                                                                    หมายกำหนดการ

พระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ระหว่างวันที่ 15 – 17 และ 19 – 20 ธันวาคม 2558

หมายกำหนดการพระราชทานเพลิงพระศพฯ ของสำนักพระราชวัง ประกอบด้วย

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558

– เวลา 16.30 น. พระราชกุศลออกพระเมรุ ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558

– เวลา 08.00 น. เชิญพระโกศสู่พระเมรุ จากตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร โดยขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศจากวัดบวรนิเวศวิหารไปที่พระเมรุวัดเทพศิริ นทราวาส

– เวลา 16.30 น. พระราชทานเพลิง ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์

– เวลา 20.00 น. พระราชทานเพลิงจริง

วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2558

– เวลา 07.00 น. เก็บพระอัฐิ ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558

– เวลา 16.30 น. งานพระราชกุศลพระอัฐิ ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558

– เวลา 10.30 น. พระสงฆ์ถวายพรพระ ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

– เวลา 12.00 น. บรรจุพระสรีรางคาร ณ พระวิหารเก๋ง วัดบวรนิเวศวิหาร
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์

พร้อมรับทราบหมายกำหนดการบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ ของวัดบวรนิเวศวิหาร ประกอบด้วย

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558

– เวลา 07.00 น. เปลื้องพระสุกำพระศพและเชิญพระบุพโพไปที่พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส

– เวลา 09.30 น. พระราชทานเพลิงพระบุพโพ

– เวลา 13.30 น. พิธีบำเพ็ญกุศล

– เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558

– เวลา 10.30 น. พิธีบำเพ็ญกุศล

– เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และสามเณร

ทั้งนี้ วันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2558  และ วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2558 เป็นไปตามหมายกำหนดการสำนักพระราชวัง

ตลอดจนรับทราบการจัดขบวนพระอิสริยยศงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จัดเป็น 2 ริ้วขบวน ได้แก่ ริ้วขบวนที่ 1 การเชิญพระโกศสู่พระเมรุ และริ้วขบวนที่ 2 การเชิญพระโกศเวียนรอบพระเมรุ ซึ่งคณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพระอิสริยยศงานพระศพฯ กำหนดการฝึกซ้อมย่อย ณ ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 1 จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 (เฉพาะทหาร) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ครั้งที่ 2  (เฉพาะพลเรือน) วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 และกำหนดซ้อมใหญ่ ณ พื้นที่จริง จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ครั้งที่ 2 วันที่ 7 ธันวาคม 2558 และครั้งที่ 3 วันที่ 10 ธันวาคม 2558

ตอนท้ายของการประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธี เช่น กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดหน่วยแพทย์พยาบาลบริการประชาชนและผู้เดินในขบวนพระอิสริยยศ กรุงเทพมหานครจัดบริการรถสุขา ร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และวัดบวรนิเวศวิหาร จัดน้ำดื่มและอาหารบริการประชาชนที่มาร่วมในพิธีอย่างทั่วถึง

อนึ่ง เพื่อถวายความอาลัยและถวายสักการะสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก รัฐบาลจึงขอเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับส่งเสด็จ รวมทั้งตั้งโต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องสักการะตามเส้นทางขบวนพระอิสริยยศ ทั้ง 2 ฝั่ง โดยพร้อมเพรียงกัน

—————————

ที่มา : กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก อภินันท์ /รายงาน ดวงใจ /ตรวจ

จรูญ พิทักษ์ไชยวงศ์ เรียบเรียงเสนอ

 

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : หมายกำหนดการพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ระหว่างวันที่ 15 – 17 และ 19 – 20 ธันวาคม 2558

*