มาฆบูชา สวดมนต์ เวียนเทียน ณ วัดธรรมมงคล 19/02/62 (เย็น)

มาฆบูชา ณ วัดธรรมมงคล 19/02/62 (เย็น)

วันมาฆบูชาปีนี้ ตรงกับวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญของชาวพุทธเถรวาทและวันหยุดราชการในประเทศไทย “มาฆบูชา” ย่อมาจาก “มาฆปูรณมีบูชา” หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือน 3 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย (ตกช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม) ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน (ปีอธิกมาส) ก็เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 3 หลัง (วันเพ็ญเดือน 4)

วันมาฆบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน คือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระสงฆ์สาวก 1,250 รูปได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย, พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง, พระสงฆ์ที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6, และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญมาฆปุรณมีดิถี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ดังนั้น จึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4

ดังนั้นวันมาฆบูชาในปีนี้ วัดธรรมมงคลได้จัดกิจกรรมเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มาสะสมบุญร่วมกัน และยังเป็นการช่วยธำรงพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไป โดยช่วงเช้า ได้มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางมาทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ณ ศาลา 84 วัดธรรมมงคล หลังจากนั้นก็เดินชมวัด สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาทิเช่น พระพุทธรูป ภ.ป.ร. (หลวงพ่อองค์ดำ) พระพุทธสุพิโนภาสศาสดา (หลวงพ่อใหญ่) พระพุทธมงคลธรรมศรีไทย (หลวงพ่อหยก) พระบรมสารีริกธาตุ เป็นต้น บ้างก็มาคนเดียว บ้างก็มากับครอบครัว หลังจากนั้นเวลา 16.00 น. ทางวัดธรรมมงคลจัดกิจกรรมสวดมนต์ร่วมกัน และเวียนเทียนรอบอุโบสถ พระมหาเจดีย์ และหลวงพ่อหยก

ทางวัดธรรมมงคลได้มีกิจกรรมต่างๆสำหรับพุทธศาสนิกชนเพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันนี้เช่นเดียวกับทุกๆปี โดยภาคเช้าเริ่มตั้งแต่การทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร และร่วมกันปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ และรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระเถรานุเถระ ณ ศาลา 84 ปี

เวลา 18.00 น. พุทธศาสนิกชนทั้งหลายร่วมกันสวดมนต์ และนั่งสมาธิ โดยพระครูปลัดบุรมณ์ เตชธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เมตตาเป็นประธานในพิธี เเละพระอาจารย์พงษ์ศักดิ์ ญาณวฺงโส นำสวดมนต์มหาสมัยสูตร

หลังจากนั้น พระครูปลัดบุรมณ์ เตชธมฺโม เมตตาสวดลักขีเวียนเทียน ณ บริเวณอุโบสถชั้นสอง รอบพระมหาเจดีย์ชั้นสอง ศาลาพระหยก ก่อนจบพิธีพระสงฆ์พรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ณ วัดธรรมมงคล

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มาฆบูชา สวดมนต์ เวียนเทียน ณ วัดธรรมมงคล 19/02/62 (เย็น)