พิธีสวดบำเพ็ญกุศลสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันปิยมหาราช 23/10/61

พิธีสวดบำเพ็ญกุศลสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันปิยมหาราช 23/10/61

วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ อุโบสถชั้น 2 วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร กรุงเทพมหานคร ได้มีพิธีบำเพ็ญกุศลสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันปิยมหาราช

เวลา 19.00 น. พระภิกษุสามเณรและสาธุชนทั้งหลายมาพร้อมกัน ณ อุโบสถชั้น 2 โดยมี พระสมณศักดิ์รวม 10 รูป มีพระครูปลัดบุรมณ์ เตชธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเมตตาเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ และพระปลัดเสริมพร ธัมมวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนธรรมาราม และพระเลขานุการ พระธรรมมงคลญาณ วิ. ร่วมพิธี

ต่อมาอาจารย์วิยะดา แย้มสรวล ประธานในพิธี จุดธูปเทียนเครื่องกระบะนมัสการบูชาพระรัตนตรัย และคุณอุทุมพร พนมชน เป็นประธานจุดเครื่องทองน้อย และกราบบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ต่อจากนั้นคณะสงฆ์และคณะสาธุชนร่วมกันสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ สุดท้ายพระสงฆ์นำกล่าวลาพระรัตนตรัยเป็นอันเสร็จพิธี

content : samathi

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พิธีสวดบำเพ็ญกุศลสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันปิยมหาราช 23/10/61