พิธีสรงน้ำ พระบรมสารีริกธาตุ พระอุรังคธาตุ และพระเกศาธาตุ วันที่ 1 มกราคม 2562

พิธีสรงน้ำ
พระบรมสารีริกธาตุ พระอุรังคธาตุ และพระเกศาธาตุ
ณ พระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ศรีรัตนโกสินทร์ วัดธรรมมงคล

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พิธีสรงน้ำ พระบรมสารีริกธาตุ พระอุรังคธาตุ และพระเกศาธาตุ วันที่ 1 มกราคม 2562