พระอโศกพยา(หลวงพ่อพันปี)

พระอโศกพยา-1030x325

 พระอโศกพยา

เป็นพระพุทธรูปสร้างมานานประมาณ ๑,๑๐๐ – ๑,๒๐๐ ปี ลักษณะเป็นปางสะดุ้งมาร อยู่บนฐานดอกบัว หลังเศียรพระเป็นรัศมีวงกลม แต่ลายสลักต่างๆ เกือบจะลบเลือนไปหมดแล้ว ตามกาลเวลาที่ผ่านมาเป็นพันปี

ที่มา

ค้นพบ ที่หมู่บ้านฏกตปารา แห่งทิลนา จังหวัดราชาฮี ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ นำมาไว้ในพิพิธภัณฑ์เมืองดักกา ประเทศบังคลาเทศ ซึ่งรัฐบาลบังคลาเทศ อัญเชิญมาจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ถวายแด่ พระญาณวิริยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๐ วัดธรรมมงคลได้ตกลง แลกเปลี่ยนพระพุทธรูป กับวัดพุทธศาสนาแห่งบังกลาเทศ การแลกเปลี่ยนมีแขกผู้มีเกียรติ จากฝ่ายไทย และฝ่ายบังกลาเทศ มาร่วมในพิธีเป็นอันมาก ประกอบด้วยฝ่ายไทย เอกอัครราชทูต ณ กรุงดัคคา ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต คนไทยพำนักอยูในกรุงดัคคา ฝ่ายบังกลาเทศ พุทธศาสนิกชนชาวบังกลาเทศ และชาวต่างชาติ รวมประมาณ ๒๐๐ คน ปัจจุบันประดิษฐาน ณ ชั้น ๒ ทางทิศตะวันตกของพระมหาเจดีย์