พระพุทธรูป ภ.ป.ร.(หลวงพ่อองค์ดำ)

องค์ดำภปร1-1030x325

พระพุทธรูป ภ.ป.ร.(หลวงพ่อองค์ดำ)

ที่มา

หลวงพ่อองค์ดำ หรือ พระพุทธรูป ภ.ป.ร. ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เททองหล่อ เพื่อเป็นพระประธานในวิหารของพระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ศรีรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๑๙ เวลา ๑๖.๔๙ น. เป็นวันเดียวกันกับทรงวางศิลาฤกษ์พระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ศรีรัตนโกสินทร์