พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เมตตาเป็นประธานในพิธีฉลองเปรียญธรรม ประจำปี ๒๕๖๐

พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เมตตาเป็นประธานในพิธีฉลองเปรียญธรรม ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญสาธุชนร่วมพิธีฉลองเปรียญธรรม ประจำปี ๒๕๖๐ โดย พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เมตตาเป็นประธานในพิธี

ผู้ที่สอบได้เปรียญธรรมสำนักเรียนวัดธรรมมงคลและวัดศรีรัตนธรรมาราม แผนกบาลี มีรายนามดังต่อไปนี้

เปรียญธรรม ๕ ประโยค ได้แก่ พระมหาพลศิษฐ์ ปิยธมฺโม

เปรียญธรรม ๔ ประโยค ได้แก่ สามเณรสุวรรณ จันทร์ชม

เปรียญธรรม ๓ ประโยค ได้แก่ พระกานต์ กนฺตสีโล, พระนัฐพงษ์ สุวิชาโน, พระนิยม กิตฺติญาโณ, พระยงยุทธ ยโสธโร, พระวิทวัส ญาณวโร, พระสุทธิพร สุทฺธิวโร, พระศตวรรษ เมธิโก, พระวุฒิพล ธมฺมาวุโธ

ประโยค ๑-๒ ได้แก่ พระชัยวรรณ ปภากโรม พระณรงค์ฤทธิ์ ฐิตธมฺโมม พระธนพร ขนฺติโกม พระธิติพันธ์ สุเมโธม พระภาสกร ฐานทตฺโตม พระศิระ ปริสุทโธ, พระสุวัฒน์ อสงฺขตญาโณ, พระสรวีร์ ปญญาวีโร, พระสุริยะ สุปภาโต, พระอาทร จิตฺตกาโร, พระอนุชิต อภิปุณฺโณ, สามเณรศรัณ เชื้อแก้ว, สามเณรปิยพงษ์ สุบรรเทิง

ซึ่งพิธีฉลองเปรียญธรรมจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม นี้ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ อุโบสถ วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร พระโขนง กรุงเทพฯ

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เมตตาเป็นประธานในพิธีฉลองเปรียญธรรม ประจำปี ๒๕๖๐