พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร นำพระภิกษุสามเณรจากวัดธรรมมงคลและวัดศรีรัตนธรรมาราม เดินทางไปทำพิธีสามีจิกรรม 10/07/60

พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร นำพระภิกษุสามเณรจากวัดธรรมมงคลและวัดศรีรัตนธรรมาราม เดินทางไปทำพิธีสามีจิกรรม 10/07/60 ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. พระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) นำพระภิกษุสามเณรจากวัดธรรมมงคลและวัดศรีรัตนธรรมาราม ร่วม 100 รูป เดินทางไปทำพิธีสามีจิกรรม ถวายสักการะและขอขมาโทษต่อพระเถรานุเถระที่เคารพนับถือ ซึ่งอยู่ต่างวัด จำนวน 4 วัด ได้แก่

1. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร โดยมีพระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ในฐานะเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นผู้แทนถวายการต้อนรับพระอาจารย์หลวงพ่อ

2. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร) ณ วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร

3. สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร

4. สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร โดยในการเดินทางไปยังสี่วัดนี้ ยังมีพระเถระจากวัดต่าง ๆ เดินทางไปพร้อมกันด้วย อาทิเช่น พระธรรมปาโมกข์ (สุนทร สุนทราโภ) เจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม, พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม เป็นต้น

 

 

 

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร นำพระภิกษุสามเณรจากวัดธรรมมงคลและวัดศรีรัตนธรรมาราม เดินทางไปทำพิธีสามีจิกรรม 10/07/60