บรรยากาศการเตรียมงาน ฉลองอายุวัฒนมงคล 96 ปี 8 รอบ พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานน้ำสรง ผ้าไตร พานพุ่มดอกบัว

ถวายแด่ พระธรรมมงคลญาณ วิ.

เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๙๖ ปี

ณ อุโบสถ วัดธรรมมงคล เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดี ที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น.

ขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสศรัทธา ร่วมพิธีมหามงคลในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

Print

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : บรรยากาศการเตรียมงาน ฉลองอายุวัฒนมงคล 96 ปี 8 รอบ พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

*