บรรยากาศการทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา(ช่วงเช้า) ณ วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 11/02/60

บรรยากาศการทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชาบูชา (ช่วงเช้า) ณ วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 11/02/2560
วันมาฆบูชา ปี 2560 ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนา

ประวัติวันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา ในภาษาบาลีอ่านว่า “มาฆปูชา” และ “มาฆบูชา” ย่อมาจาก “มาฆปูรณมีบูชา” ซึ่งหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะ ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเ นื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น เมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง โอวาทปาฏิโมกข์ ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ

พระสงฆ์สาวก จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” คือ ผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรง อภิญญา 6 วันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญมาฆปุรณ มีดิถี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ดังนั้น จึงมีคำเรียกวันนี้อีกคำหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4

ปัจจุบัน “วันมาฆบูชา” ได้รับการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการในประเทศไทย โดยพุทธศาสนิกชนทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ พระสงฆ์ และประชาชน จะมีการประกอบพิธีต่าง ๆ เช่น การตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนา การเวียนเทียน เป็นต้น เพื่อเป็นการบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญดังกล่าว ที่ถือได้ว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประทาน โอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งกล่าวถึงหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การบำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตของตนให้ผ่องใส เพื่อเป็นหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทั้งมวล

สำหรับในปี พ.ศ. 2560 นี้ วันมาฆบูชาจะตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม ตามปฏิทินสุริยคติ การเตรียมตัวก่อนประกอบพิธีเวียนเทียน ในวันมาฆบูชา วันขึ้น 15 ค่ำ 3

– อาบน้ำ ชำระร่างกายให้สะอาด ทำจิตใจให้เบิกบาน
– แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับสถานที่
– เตรียมดอกไม้ ธูป เทียน ตลอดจนเครื่องบูชาให้เรียบร้อย
– เมื่อถึงวัดแล้วควรอยู่ในอาการสำรวม ไม่พูดคุยหยอกล้อ วิ่งเล่น หรือทำกิจกรรมอันไม่เหมาะสม
– ความหมายการเวียนเทียน วันมาฆบูชา
– เวียนเทียน รอบที่ 1 : รำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า โดยภาวนาบท อิติปิโส ภะคะวาฯ ไปจนจบ เพื่อให้จิตใจมีสมาธิ
– เวียนเทียน รอบที่ 2 : รำลึกถึงคุณพระธรรม ภาวนาบทสวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโมฯ ไปจนจบ
– เวียนเทียน รอบที่ 3 : รำลึกคุณพระสงฆ์ ภาวนาบทสุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆฯ ไปจนจบ ระหว่างนั้นต้องทำจิตใจให้สงบ แน่วแน่กับบทบูชา

ณ ศาลา 84 ปี วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 ในเช้าวันนี้ ได้มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากพร้อมใจกันเดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตร ถือศีล และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์อย่างเนืองแน่น และในวันสำคัญของพระพุทธศาสนานี้เอง หลายคนยังได้ถือโอกาสสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดวัดธรรมมงคล ทั้ง 9 มหามงคล เพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิตอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : บรรยากาศการทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา(ช่วงเช้า) ณ วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 11/02/60