960×220

live ถ่ายทอดสด วัดธรรมมงคล

กำหนดการถ่ายทอดสด วัดธรรมมงคล

bannerlivedhammongkolspd_2013040703057_b

โดย หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร
ตารางถ่ายทอดสด ธรรมะรุ่งอรุณ
วัน พุธ ที่ 7 ม.ค.58 เวลา 07.00-08.00 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 8 ม.ค.58 เวลา 07.00-08.00 น.
วัน ศุกร์ ที่ 9 ม.ค.58 เวลา 07.00-08.00 น.
วัน เสาร์  ที่ 10 ม.ค.58 เวลา 07.00-08.00 น.
วันอาทิตย์ ที่ 11 ม.ค.58 เวลา 07.00-08.00 น.

…………………………………………..

วันพุธ ที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (ทาบุญพิเศษ)
๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.
พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
ทาบุญพิเศษ ตักบาตร ๙๖ รูป หน้าอาคารวิริยะชัย
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
พิธีเปิดป้ายอาคารวิริยะชัย
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ถวายภัตตาหารเพล พระภิกษุ – สามเณร
วัดธรรมมงคล
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
พระภิกษุ – สามเณร วัดธรรมมงคล และ วัดสาขา
ถวายมุทิตาสักการะ พระธรรมมงคลญาณ

วันศุกร์ ที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๘.๐๙ – ๑๙.๓๐ น. พระธรรมมงคลญาณ เป็นประธานพิธีบวชชี
ณ ปราพิธี / จุดเทียนชัย / สวดลักขี / พักผ่อน….

วันเสาร์ ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๒๔.๐๐ – ๐๑.๓๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
๐๑.๓๐ – ๐๒.๐๐ น. สวดลักขีและพระสงฆ์นั่งสมาธิแผ่เมตตาจิต /
พักผ่อน ๓๐ นาที….

วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๒๔.๐๐ – ๐๒.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
๐๒.๐๐ – ๐๒.๓๐ น. สวดลักขีและพระสงฆ์นั่งสมาธิแผ่เมตตาจิต /
พักผ่อน ๓๐ นาที….

วันจันทร์ ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๒๔.๐๐ – ๐๒.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
๐๒.๐๐ – ๐๒.๓๐ น. สวดลักขีและพระสงฆ์นั่งสมาธิแผ่เมตตาจิต /
พักผ่อน ๓๐ นาที….

“สาธุชนอิ่มบุญเบิกบานใจ เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ”

banner-button-dmk11
banner-button-dmk2